Wystawy kotów

Wystawy kotów:

 • Organizacja hodowli kotów w Polsce

FELIS POLONIA (FPL) jest federacją zrzeszającą Kluby i Stowarzyszenia Felinologiczne w Polsce. FPL jest jedynym przedstawicielem FIFE na terenie Polski. Wszystkie Kluby zrzeszone w Felis Polonia obowiązuje regulamin FIFE, lecz mogą one zaostrzyć go według swoich potrzeb. Rodowody FPL opatrzone są logo FIFE i honorowane są przez cały fenologiczny świat.

Kluby i Stowarzyszenia:
Bydgoszcz: Cat Klub Bydgoszcz
Gdańsk: Cat Klub Balic
Lublin: Lubelski Klub Kota Rasowego
Kraków: Krakowski Klub Felinologiczny
Warszawa: SMK Jedynka, Klub Felinologiczny PFA

FELINE INTERNATIONALE FEDERATION (FIFE) – Jej celem jest zjednoczenie organizacji skupiających hodowców kotów w Europie, jak i na całym świecie. FIFE została założona w 1949 roku i skupiała Kluby z Francji, Włoch i Belgii. Aktualnie skupia organizacje z 33 krajów, a 8 kolejnych jest w trakcie pełnego przyłączania.
WORD CAT FEDERATION (WCF) powstała w 1988 roku w Brazylii w Rio de Janeiro, jako nadrzędna organizacja dla trzech klubów skupiających hodowców kotów rasowych. Aktualnie WCF skupia i koordynuje prace ponad 540 organizacji hodowlanych z całego świata. W Polsce członkiem WCF jest niewielka organizacja o nazwie Polski Związek Fenologiczny mająca swą siedzibę w Warszawie.

 • Regulamin hodowlany kotów:
 • Za hodowcę uznaje się członka Felis Polonia, który prowadzi hodowlę zgodnie z regulaminem i posiada jedną lub więcej kotek zarejestrowanych w tym Klubie.
 • Właściciel kotki hodowlanej ma prawo wybrać dla niej kocura hodowlanego z listy. By potomstwo uzyskało rodowody rodzice muszą posiadać licencję hodowlaną.
 • Przydomki hodowlane rejestrowane są w FIFE, prowadzi ona międzynarodową księgę nazw kotów. Przydomek przy nazwie musi być taki sam dla wszystkich kotów z danej hodowli, bez względu na ilość hodowanych ras. Musi on mieć polskie brzmienie, liczba znaków nie może przekraczać 15. Wniosek o nadanie przydomka składa się do oddziału FIFE.

Zasady używania zwierząt do hodowli:

 • Oceny z wystaw służą do wytypowania kocura lub kotki do hodowli. Jedna ocena doskonała z wystawy wraz z brakiem adnotacji o wadach dyskwalifikujących dopuszcza zwierzę do hodowli na okres dwóch lat. Po uzyskaniu tytułu Championa (lub wyżej) kot uzyskuje stałą licencję hodowlaną.
 • Do hodowli nie są dopuszczane zwierzęta, które mają w karcie wady dyskwalifikujące, np. dwukrotne okazanie agresji w stosunku do sędziego przy wyjmowaniu z klatki, wnętrostwo, polidaktylizm – zwiększona lub zmniejszona liczba palców.
 • Aby przeprowadzić krycie w pokrewieństwie, należy złożyć wniosek do Komisji hodowlanej – określa ona, czy takie skojarzenie jest dopuszczalne. Na podstawie przeglądu ocenia ona stan zdrowia zwierzęcia. Poza tym kot musi uzyskać na wystawach dwie oceny doskonałe.
 • Do rozrodu dopuszcza się kotki, które ukończyły 12 miesięcy, są zarejestrowane w Felis Polonia, wpisane do odpowiedniej Księgi Rodowodowej, oraz uzyskały na wystawie w klasie otwartej ocenę doskonałą.
 • Dopuszczalne są 3 krycia w ciągu dwóch lat.
 • Trzy tygodnie od urodzenia kociąt należy zgłosić się do swojego oddziału terenowego i dostarczyć kartę miotu, kopie rodowodu (jeśli kocur był z zagranicy), informacje o anomaliach miotu. W 7-9 tygodniu życia kociąt należy przeprowadzić kontrolę miotu – sprawdza się ilość kociąt, ich płeć, umaszczenie, stan zdrowia oraz kondycję. Ocenia się również stan kotki. Kocięta pozostają przy matce do 10 tygodnia życia, dopiero wtedy mogą być oddane przyszłym właścicielom. Hodowca zobowiązany jest również do wydania książeczki zdrowia i rodowodu.
 • Zarząd oddziału ma prawo skreślić kotkę z ewidencji hodowlanej, kiedy jej mioty po trzech różnych kocurach wykazują wady anatomiczne lub hodowca nie udostępnił 3 razy miotu do kontroli.
 • Kocurem hodowlanym zostaje kot, który ukończył 12 miesięcy, jest wpisany do jednej z ksiąg rodowodowych, oraz uzyskał na jednej z wystaw ocenę doskonałą w klasie otwartej, bez adnotacji o wadach dyskwalifikujących i anatomicznych. Ocena ta upoważnia użycie kocura przez 2 lata. Aby uzyskał on stałą licencję musi zdobyć co najmniej 3 oceny doskonałe bez adnotacji o wadach dyskwalifikujących i anatomicznych.
 • Kocur może kryć tylko kotki hodowlane, inaczej zostanie skreślony z listy reproduktorów.
 • Właściciel musi przedstawić kocura do przeglądu na życzenie Komisji hodowlanej.
 • Kot nie zarejestrowany w FIFE, ale posiadający rodowód, może być przez nią uznany jeżeli pięć generacji przodków zgadza się pod względem genetycznym.
 • Rozliczeniem za krycie jest zwykle kwota pieniężna lub jedno kocię z miotu.
 • Imiona kociąt z tego samego miotu muszą zaczynać się na tę samą literę, nie mogą się powtarzać. Nazwy kolejnych zgłaszanych miotów muszą zaczynać się na kolejne litery alfabetu.
 • Po zgubieniu rodowodu należy powiadomić oddział terenowy Felis Polonia. Wydaje się duplikat, a oryginał zostaje unieważniony.

W Polsce funkcjonują dwie Księgi Rodowodowe:
Polska Księga Rodowodowa (LO/PKR) – wpisuje się do niej koty czyste rasowo, o 3 pokoleniach udokumentowanych w FIFE, wpisane do Polskiej Księgi Rodowodowej.
Polska Księga Eksperymentalna (RIEX/PKEx) – wpisuje się do niej koty pochodzące z krzyżówek ras, lub te które nie spełniają wymogów Polskiej Księgi Rodowodowej. Ich potomstwo może być wpisane do LO/PKR.

Wystawy – Regulamin FIFE

 • Koty wprowadzane na wystawę muszą mieć książeczkę zdrowia ze wszystkimi szczepieniami, ponadto są oglądane przez lekarza weterynarii – sprawdza on ich stan zdrowia.
 • Zabrania się wystaw dzikich kotów.
 • Organizator musi wystawę zaplanować i zgłosić do Felis Polonia. Musi ustalić datę, miejsce zorganizowania wystawy, zapewnić klatki z numerami katalogowymi dla każdego kota. Na wystawę musi zostać zgłoszonych co najmniej 150 zwierząt.
 • Zanim kot zostanie oceniony, steward wyjmuje go z klatki i podaje sędziemu.
 • Wystawiany kot powinien mieć co najmniej 3 miesiące.
 • Przed wystawą należy obciąć kotu pazury.
 • Nie mogą być wystawiane kotki karmiące i ciężarne, koty którym usunięto pazury, oraz głuche. Koty o białej barwie sierści muszą mieć zaświadczenie o tym, że nie są głuche.
 • Dyskwalifikuje się koty, które:
  - wykazują agresję – dwóch stewardów nie jest w stanie wyjąć kota z klatki.

  - jeśli podczas trzech wystaw koty są agresywne, zostają wykluczone z wystaw przez FIFE

  - wnętry- zwierzęta, u których jądra nie zstępują do moszny (powyżej 10 miesiąca życia)

  - koty będące pod wpływem środków farmakologicznych

  - koty poddane nadmiernym zabiegom upiększającym

  - koty chore i posiadające pasożyty zewnętrzne

  - poli i oligodaktylizm – koty posiadające za dużą lub za małą liczbę palców

  - koty z objawami przepukliny

  - ślepe, karłowate
 • Podczas wystaw osobno oceniane są koty, kotki oraz kastraty. Ponadto koty podzielone są na kategorie, rasy oraz odmiany i grupy barwne.

Każdy kot oceniany jest ze względu na zgodność ze standardem i może maksymalnie otrzymać 100 pkt:

- ocena doskonała EX (ang. excellent) – minimum 88 pkt
- ocena bardzo dobra SG/VG (ang. very good) – minimum 76 pkt
- ocena dobra G (ang. good) – minimum 61 pkt

W każdej klasie cztery pierwsze koty otrzymują lokaty od 1 do 4.
Kot, który w klasie dorosłej i kastratów otrzymał ocenę najwyższą, może otrzymać certyfikat.
Kotki i kocury oceniane są oddzielnie. Kastraty i kastratki nie są porównywane z pozostałymi kotami.
BIV – Best in Variety – najlepszy kot w kolorze – porównywane są co najmniej 3 koty w danej grupie kolorystycznej (z podziałem na klasy wystawowe).
BIV Total – przyznawany dla całej grupy kolorystycznej.
BIV Neuter – Best in Variety Neuter – najlepszy kastrat lub kastratka w kolorze.
NOM BIS – nominacja do Best in Show wystawy. Sędziowie wybierają najlepszego kota z danej kategorii. NOM BIS jest wybierany spośród ras z danej kategorii, ocenianych u danego sędziego. Sędzia może nominować po jednym: dorosłym kocurze, dorosłej kotce, kastrowanym kocurze, kastrowanej kotce, młodzieży i kociaku.
BOS – Best Opposite Sex – najlepszy kot w Best In Show pod kątem płci w danej kategorii (kot dorosły lub kastrat).
BIS – Best In Show – najlepszy kot dorosły, kastrat, młodzież i kociak w danej kategorii.
BIC – Best In Category – najlepszy w kategorii – w porównaniu kotów z tytułem BIS w danej kategorii.
BOB – Best Of Best – najlepszy z najlepszych. Porównanie zwycięzców wszystkich kategorii. Wyboru dokonują międzynarodowi sędziowie wśród wszystkich ras. Kot z tym tytułem jest najlepszym kotem danego dnia wystawy.

Klasy:

 • Klasa kociąt (nr klasy 12)

Grupa wiekowa dla kociąt od 3 do 6 miesiąca życia
Najwyższe odznaczenie: EX1
Odznaczenie w finale: Best in Show (BiS)

 • Klasa młodzieży (nr 11)

Grupa dla kotów w wieku 6-10 miesięcy.
Najwyższe odznaczenie: EX1
Odznaczenie w finale: Best in Show (BiS). Pięciokrotne wygranie w klasie 12 i 11 zapewnia kotu tytuł: Zwycięzca Młodzieży (Junior Winner)

 • Klasa otwarta (nr 9)

Grupa dla kotów dorosłych – powyżej 10 miesiąca życia
Najwyższe odznaczenie: certyfikat na championa CAC może otrzymać tylko jeden kot w klasie.

Uzyskanie 3xCAC od trzech różnych sędziów nadaje kotu tytuł championa

 • Klasa Championów (nr 7)

Grupa dla kotów i kotek już posiadających ten tytuł. Najwyższe odznaczenie: certyfikat na Inter Championa

 • Klasa Inter Championów (nr 5)

Grupa dla kotów, które trzy razy od trzech różnych sędziów zdobyły certyfikat na międzynarodowego championa (CACIB), i przynajmniej jeden tych certyfikatów jest certyfikatem międzynarodowym. Najwyższe odznaczenie: certyfikat na Grand Inter Championa

 • Klasa Grand Inter Championów (nr 3)

Grupa dla kotów, które 6 razy zdobyły certyfikat na Grand Inter Championa (CAGCIB), przy czym co najmniej dwa z nich muszą pochodzić z dwóch różnych krajów, a wystawić musi je przynajmniej trzech różnych sędziów. Od 2007 r. dopuszczalne są również nowe zasady: kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGCIB od 4 różnych sędziów w 2 różnych krajach podczas 8 międzynarodowych wystaw.

 • Klasa Europejskich Championów (nr 1)

To najwyższa klasa wystawowa. Aby się w niej znaleźć kot musi otrzymać 9 certyfikatów na Europejskiego Championa (CACE), dwa z nich muszą pochodzić z różnych krajów, a wystawić powinno je co najmniej trzech różnych sędziów. Od 2007 r. dopuszczalne są również nowe zasady: kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CACE od 6 różnych sędziów w 2 różnych krajach podczas 11 międzynarodowych wystaw.

W tej klasie koty nie są już oceniane, a jedynie otrzymują honorowe wyróżnienie za udział w wystawie HP, mogą jednać brać udział w nominacjach do „Best in Show” oraz „Best in Variety”.

Klasy kastratów

Kastrowanym kotom także przyznaje się nagrody. Odpowiednikiem „championa” jest tu tytuł „Premiora”

 • Klasa kastratów (nr klasy 10) – najwyższe odznaczenie: certyfikat na Premiora (CAP)
 • Klasa Premiorów (nr 8) – grupa dla kotów, które trzy razy zdobyły CAP. Najwyższym odznaczeniem jest certyfikat na Inter Premiora.
 • Klasa Inter Premiorów (nr 6) – grupa dla kotów, które trzy razy zdobyły CAPIP. Najwyższym odznaczeniem jest certyfikat na Grand Inter Premiora.
 • Klasa Grand Inter Premiorów (nr 4) – grupa dla kotów, które sześć razy zdobyły CAGPIP.
 • Klasa Europejskich Premiorów (nr 2) – najwyższa klasa wystawowa kastratów.

Inne klasy

 • Klasa kotów domowych (nr klasy 14) – koty domowe nie otrzymują na wystawach ocen, ale po otrzymaniu opisu mogą być nominowane do „Best in Show”
 • Klasa nowicjatu (nr 13A)
 • Klasa kontrolna (nr 13B)
 • Klasa poza konkurencją (nr 15A) – gość wystawy, nie podlega ocenie sędziowskiej
 • Klasa hodowlana (nr 15B) – koty w wieku nie niższym niż 10 miesięcy, które chcą uzyskać kwalifikację hodowlaną
 • Klasa miotów (nr 16) – minimum 3 kociaki z tego samego miotu
 • Klasa weteranów (nr 17A) – koty w wieku od 7 do 10 lat
 • Klasa seniorów (nr 17B) – koty powyżej 10 lat

• Punktacja:

Minimum 93 punkty – tytuł championa
95 punktów – tytuł interchampiona
Minimum 96 punktów – tytuł champion european

Poczytaj także o żywieniu kotów  http://planeta-zwierzat.pl/artykuly/koty/zywienie/